Aile Hekimleri Paylaşım Sitesi - AHBS Destek
Belarus'ta Rusça Dil Eğitimi
Gaziantep Gezisi, Şehr-i Ayıntab
AHBS e imza
Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesi
İşe Giriş Raporları


4/B Sözleşmeli Personelin 2013 Ocak Dönemi Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği PDF Print E-mail

4/B Sözleşmeli Personelin 2013 Ocak Dönemi Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği 4/B Sözleşmeli Personelin 2013 Ocak Dönemi Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği

 Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen 4/B sözleşmeli personel eş durumu nedeniyle kurum içi yer değişikliği başvurularını, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin değişik 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, 30 Ocak 2013 – 06 Şubat 2013 tarihleri arasında internet ortamında PBS üzerinden (www.yenipbs.saglik.gov.tr veya www2.yenipbs.saglik.gov.tr ) yapabilecektir.

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilmiş olup eş durumu nedeniyle kurum içi yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri İl’in boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir. Bu kapsamda;

1- Pozisyonunun vizeli olduğu İl’de fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,

b) Eşinin, Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında stratejik, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını,

belgeleyenler, görev yaptığı pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan kurumlarınca ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla, eşinin görev yaptığı İl’e yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

2- Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluş personeli olmakla birlikte aynı kurumun taşra teşkilatında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya birinin 4/B sözleşmeli personel diğerinin kadrolu personel olması halinde, anılan Yönerge’nin 7 nci maddesinin (3), (4) ve (5) inci fıkralarındaki şartları taşıyan sözleşmeli personel, eşinin görev yaptığı İl’e yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

3- Sözleşmeli personel, görev yaptığı hizmet biriminin bağlı bulunduğu Kuruma ait boş pozisyonlara tercih yapabilecektir. (Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde görev yapan personel, Sağlık Bakanlığının; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan personel, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığının; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan personel, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının; boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabilecektir.)

4- 4/B statüsünde çalışmakta iken, anılan Yönerge’nin ek 1 inci maddesi hükümleri kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçenler de, yukarıda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla eşinin görev yaptığı İl’e yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Bu personelden, eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazananlar, aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmelerini feshederek, yeni yerlerinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başlayabilecektir.

5- Hizmet süresinin hesabında; 14 Mart 2013 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır. Personelin aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasında geçen hizmet süreleri de bir yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

6- Sözleşmeli personel, (Ek–1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine de imzalattığı PBS başvuru formuna ekleyerek, 11 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecektir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

7- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, PBS üzerinden kesinleştirildiği halde süresi içinde Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 4/B sözleşmeli personelinden ücretleri genel bütçeden karşılananlar, boş döner sermaye pozisyonlarına; ücretleri döner sermayeden karşılananlar, boş genel bütçe pozisyonlarına başvuru yapabilecektir.

9- Personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği talepleri, Kurumunca anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi, kura tarihi ve diğer hususlar 25 Şubat Pazartesi günü ilgili Kurumun internet adresinden (http://yonetim.sb.gov.tr, http://www.tkhk.gov.tr/, http://www.thsk.gov.tr) ilan edilecektir.

10- Personel, başvurusunun Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığını PBS üzerinden takip edecektir.