Aile Hekimleri Paylaşım Sitesi - AHBS Destek
Belarus'ta Rusça Dil Eğitimi
Gaziantep Gezisi, Şehr-i Ayıntab
AHBS e imza
Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesi
İşe Giriş Raporları


Şanlıurfa’ya Aile Sağlığı Elamanı Alınacak PDF Print E-mail

Şanlıurfa’ya Aile Sağlığı Elamanı Alınacak Şanlıurfa’ya Aile Sağlığı Elamanı Alınacak

 5258 Sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde ilanda yer alan sayıda pozisyona kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuracak kişilerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde başvuruların kabul edilerek sözleşme imzalaması hususunda;

1-Söz konusu pozisyonlara;

a- Türkiye’de Mesleğini icra etmeye yetkili Ortaöğretim veya Yüksek Öğretim Kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabileceklerdir.

b-Vekil Ebe-Hemşire–Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) olarak çalışan kişilerde başvurabileceklerdir.

2- Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3-Başvuru tarihi itibarı ile 6 ay öncesine kadar Kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A,4/B,4924 sayılı kanun 399 sayılı KHK,5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre çalışanlar vb.) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı kanun kapsamında Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesine usulüne uygun sona erdirenler başvurabilecekler.

Boş Birim Listesi için tıklayınız

Mutabakat Formu Örneği için tıklayınız

Dilekçe Örneği için tıklayınız

Başvuru Formu için tıklayınız

4-Başvuru bir dosya ile doğrudan Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme yapacak kişi tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğümüze 11/12/2012 – 25/12/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılacak olup posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında kişiye ait;

-T.C Kimlik Numaralısı bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin Noter onaylı sureti,(Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra birim sorumlusu/müdür yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek sureti ile kabul edilecektir.)

-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,(Müdürlük, beyanın doğruluğunu, adli sicil belgelerini verebilecek mercilerden teyit eder.)

-Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Tek Hekim)

-Aile Sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar Kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe.

-Dört adet vesikalık fotoğraf

-İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir Aile Hekimince imzalanmış kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçede bulunacaktır.

5-Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapılmasının Komisyonumuzca tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılsa dahi feshedilecektir.

6-Aile Sağlığı elemanları Müdürlüğümüzün planlamasına göre başladıktan sonra en kısa süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitime ilişkin teorik ve uygulamalı dersler eğitimciler, eğitim yeri vb. tüm iş ve işlemler Müdürlüğümüz imkânları ile gerçekleştirilecektir.

7-İlimize tahsis edilmiş bulunan Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı pozisyonlarında boşalma olması durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre işlem tesis edilecektir.

a)İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlamak sureti ile kullanılacaktır.

b)Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde, ebe, hemşire, sağlık memuru(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak sureti ile standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.

8- Kamu Personeli Olmayan kişilerin Aile Sağlığı Elemanı olarak istihdamı için ilimize tahsis edilen 140(yüzkırk) kişilik kadrodan 128 (yüzyirmisekiz)kişi göreve başlamış olup ilimiz bünyesinde görevlendirebileceğimiz 12 (oniki) kişilik kadromuz kalmıştır.

9- Aile hekimliği uygulaması için başvuru formu ile dilekçe örneği ektedir.

10- Göreve başlayış ve görevden ayrılışlar her ayın ilk mesai günü esas alınacaktır.

11- Boş listelerde güncelleme yapılmayacaktır.

12-25/12/2012 tarihinde mesai bitimine kadar başvuru dosyaları teslim edilecektir.

13-26/12/2012 tarihinde başvuru dosyaları evrak kabul ve takip komisyonuna tarafından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden incelendikten sonra aynı gün aile sağlığı elemanı olarak anlaşma imzalayacaklar listesi açıklanacaktır.

14-. İlgililere ilanen duyurulur.